[english]Almost free Wednesday.[/english][swedish]Nästan ledig onsdag.[/swedish]

[english]I feel better now. Now my inconvenience is like they were before I start the medical treatment with Saroten. So? What does the Saroten have for effect? On me.

I start, the day, soft with breakfast and the morning newspaper. I collect energy too takes a deep deal with my computer and some database trouble with my official blog.

Blog Trouble
The MySQL database crash, in the late yesterday.
I have to repair it. It was a little bit nervous because I don’t knowing how much damage the crash has cause. It appeared that it was only the last post that have been destroyed. And that one I have in a separate filed document.

Theoretical Homework
We get some tasks at yesterday’s course in stress managing.
– Which are my stress indicators?
– Practice ’trigger’ before meal.
– Practices relax.
– Some reading.
– Which physical activities I choose?
– Identify ordinary or special, big or small moments, ’grain of gold’.

The time rush away and it was time for my salad. After that I take a walk. And when i came back I take a relax moment (practical homework).

Blog Development
The rest of the day, in parts, I spend with some blog development. I now test how to, in a ’fine’ way, fix so a user (reader) can click on a text line and come to the previous or the next post. When you have a single page up. I think I get it quite well. But I wait with to transfer the solution to my real blog.
I also upgrade the engine of WordPress to version 2.3.2 on my local computer. After that I get some problems with the third column (right sidebar). It appears on the end of each page? After some ’digging’ I find a solution in a so-called style file.

So, folks now it’s time to go to bed.[/english]
[swedish]Det känns bättre nu. Nu är mina besvär på den nivån de var innan jag började ta Saroten. Så? Vad har Saroten för effekt? På mig.

Jag startade dagen mjukt, med frukost och tidningsläsande. Jag samlade kraft för att krafttag med min dator och något databaskrångel med min offentliga blogg.

Bloggproblem
MySQL-databasen hade krashat, sent i går kväll.
Den behövde repareras. Det var lite nervöst eftersom jag inte visste hur skadad den hade blivit av kraschen. Det visade sig vara endast det sista inlägget som hade blivit förstört. Och det hade jag sparat i ett dokument.

Hemläxa
Vi fick ju några uppgifter att göra från gårdagens stresshanteringsutbildning.
– Vilka är mina stressorer?
– Träna ’trigger’ inför måltid.
– Träna avslappning.
– Lite läsning.
– Vilka fysiska aktiviteter väljer jag?
– Ta fram förslag på vanliga eller ovanliga, stora eller små företeelser, guldkorn i vardagen.

Tiden rusade iväg och det var dags för sallad. Efter det blev det en promenad. Och när jag kom tillbaka blev det en stunds avslappning (praktikläxa).

Bloggutveckling
Resten av dagen, delvis, ägnade jag åt lite bloggutveckling. Jag håller nu på att testa, hur man på ett ’snyggt’ sätt, kan ordna till det så att bloggbesökaren (läsaren) kan klicka på en textrad för att komma till föregående eller nästa inlägg. När man är och kikar på ett enskilt inlägg. Jag tror nog att jag fick till det ganska snyggt. Men jag väntar med att överföra det till min riktiga blogg.
Jag uppgraderade också WordPress-motorn till version 2.3.2 på min lokala dator. Efter det fick jag problem med den tredje kolumnen (höger sidolist). Den dök upp längst ned på varje sida? Efter en hel del ’grävande’ hittade jag en lösning i en s.k. stilmallsfil.

Så, hör ni, är det tid att gå till sängs.[/swedish]

[english]Educating Tuesday.[/english][swedish]Utbildande Tisdag.[/swedish]

[english]It is not a good idea to eat candy and believe that you can sleep well. Not if your name is ’Nisse’. I have acid indigestion in the late part of the night.

If we ignore that the morning was ok. The body felt ok.

This am was dedicated to collect energy for the pm Stress Managing Education.

I don’t know how it happened, but I have to stress my self to sit down and take time to eat. I eat and watch at the time. Is this a smart behaviour before a course in how to manage your stress? OK, I need it!

Stress Managing Education
Today we start with relax. And then we went to another room ant take place for the theoretical part. I’m not so comfortable with the pedagogy choice or more right the didactics (how to make the best learning situation). In this 2h and 40min we have only 2 ea 5min brake. It’s a long time to sit down for a person with neck pain trouble as my self. I have to stand up now and then.
The best with this education is to listen to what the others have to tell. You can get some ideas and you can hear that others have de same experience as your self.
The course material is good. It’s on an easily available level. And of course your own training is the most part. Without training you don’t develop at all.
Until next time we shall note which our stress indicators is and which is the daily, ordinary special moments ’grain of gold’. And some reading.

Digital Pictures
I give it up. My wife is continuing. She has now search the whole material and chosen a couple of hundred digital pictures. Next she shall start to priority or select the very best or most significant ones out. And after that we shall start to attack the problem how to put the digital pictures to the companies (extrafilm) home site. And after that design the pages in the future photo book (books).

Now (10:49 pm) it is time for me to get to the bed. I feel how the night medical start to work.[/english]
[swedish]Det är ingen bra ide att äta godis och sedan tro att du kan sova gott. Inte om ditt namn är ’Nisse’. Jag hade sura uppstötningar under den senare delen av natten.

Om vi bortser från det så var morgonen helt ok. Och kroppen kändes också ok.

Den här förmiddagen var avsatt för att samla energi för eftermiddagens Stresshanteringsutbildning.

Jag vet inte hur det gick till, men jag fick stressa för att sätta mig ned och äta och jag tittade ständigt på klockan. Är detta ett smart beteende inför en kurs i hur du ska hantera din stress? OK, jag behöver den!

Stresshanteringsutbildningen
Idag startade vi med avslappning. Sedan gick vi till ett annat rum och tog plats för den teoretiska delen. Jag är inte bekväm med det pedagogiska valet eller mer rätt didaktiken (hur du skapar en lärande situation) Under de här 2 tim och 40min har vi endast 2 st a 5 min paus. Det blir ett långt sittande för en person med nackproblem som jag själv. Jag måste då och då ställa mig upp.
Det bästa med den här utbildningen är att få lyssna på de andra och vad de har att berätta. Du kan få en del idéer och du hör att andra har samma upplevelser som du själv.
Kursmaterialet är bra. Det är på en lättillgänglig nivå. Och självklart är din egen träning den viktigaste delen. Utan träning utvecklas du inte alls.
Till nästa gång sak vi notera vilka våra stressorer är och så ska vi fundera på vilka s.k. guldkorn vi har i vardagen. Och så lite läsning.

Digitala Bilder.
Jag gav upp. Hustrun fortsätter. Hon har nu tittat igenom hela underlaget och valt ut några hundra digitala bilder. Här näst ska hon prioritera och välja ut de mest talande bilderna. Och efter det ska vi angripa problemet med att få våra bilder överförda till företagets (extrafilm) hemsida. Efter det ska sidorna designas, i den kommande fotoboken (böcker)

Nu (22:49) är det dags för mig att ta mig till sängen. Jag känner att nattmedicinerna börjar verka.[/swedish]

[english]Thursday. Start: Alert. End: Exhausted.[/english][swedish]Torsdag. Start: Pigg. Slutade: Utmattad.[/swedish]

[english]Oh yes! This day start was nice. I hawe a feeling of to be alert. After some theoretical homework about the stress manage education, I decide to take a walk.
I take My GPS with Me. I hawe a discussion with My wife about the length on two different walks. My ordinary walk (Sheep Field Walk) or My wifes ordinary walk (Reed Bottom Walk). My standpoint was that the two different walks was nearly exactly of the same lenght. aprox 2,5-3 kilometre. My wife considered that here walk was mutch more longer

It was cold, windy and ruff weather. Not a nice walk. But I hope it was healthy. My walk lenght was: 3,02 km.

Back home, after change of sweaty clothes. And then I made a practical homework about the stress manage education. A nice moment of relax.

After My healthy lunch all My power was finished, no force, no nothing…

The phone wake Me up. It was My wife. She ask Me about the car. Was it ready? The car? I have forgot that we have a car at the repair shop! I tell her that. I rang the repair shop. The car was ready. I phone My wife back and told her that the car was ready. She should get it.

My plan this day was to take a walk to get the car at the repair shop. What to do? I decide to then measure My wife favourite ordinary walk. The clothes on, grab the GPS, and walk away.

Her walk was 3,31 km. That mean that the difference between My walk and My wifes walk is 290 metre.

A little bit irritating that My walk was 290m shorter. But I have most right. The two walks was nearly equal in length.

After this practical investigation, I was complete finished, again.

The wife came home and tell Me that they had not done any repair work on the car. Just the before check of the yearly motor vehicle inspection. Some of this repair men must be retarded. This was the second time this man just ’do nothing’?

I got irritaded – and then very tired, again.

The conclusion of the day: Two walks is one to much, for Me.[/english]
[swedish]Oh ja! Den här dagens start var trevlig. Jag hade en pigg känsla i kroppen. Efter lite teoretisk hemläxa gällande stresshanteringsutbildningen beslutade jag mig för att ta en promenad.
Jag tog med mig min GPS. Jag och hustrun hade haft en diskussion om vems favoritpromenad som var längst. Min s.k. Fårhagerunda eller hustruns Vassbottenrunda. Jag ansåg att de var ungefär lika långa, ca 2,5-3 km. Hustrun ansåg att hennes var mycket längre.

Det var kallt, blåsigt och ruggigt väder. Ingen trevlig promenad. Men jag hoppas ju att den är hälsosam. Min runda var: 3,02 km.

Väl hemma bytte jag mina svettiga kläder. Och sedan utförde jag en praktisk övning från stresshanteringsutbildningen. En stunds avslappning.

Efter en hälsosam lunch var alla min energi slut, ingen kraft, ingen ingenting…

Telefonen väckte mig. Det var hustrun. Hon undrade om bilen var klar. Bilen? Jag hade glömt att vi hade bilen på verkstad. Jag upplyste henne om det. Jag ringde verkstaden. Bilen var klar. Ringde upp hustrun och berättade att bilen var färdig. Hon skulle hämta den.

Min plan den här dagen var en promenad till bilverkstaden för att hämta bilen. Vad göra då? Jag bestämde mig då för att mäta upp hustruns favoritrunda. På med kläderna, greppade GPS’en, och iväg.

Hennes runda var 3,31 km. Det betyder att skillnaden mellan min runda och hennes är 290 meter.

Lite irriterande att min runda var 290 m kortare. Men jag hade i alla fall mest rätt. De två rundorna var nästan lika långa.

Efter denna praktiska undersökning, var jag helt slut, igen.

Hustrun kom hem och berättade att de inte hade reparerat bilen. Bara gjort en förkontroll inför besiktning. En del mekaniker måste vara debila. Det här var andra gången denne man gjorde ’just ingenting’.

Jag blev irriterad – och sedan väldigt trött, igen.

Dagens slutsats: Två promenader är en för mycket, för mig.[/swedish]

[english]Educated Tuesday.[/english][swedish]Utbildningstisdag.[/swedish]

[english]Stress Handle Education
Today it was the first day. A group of very more or less stressed people. We all is there to learn us how to manage our stress. A stress that have give us mostly rather serious symptom.
This first day was about how the whole course was composed. We give each other a short presentation. The first part was mostly theoretical and we finished the day with relax moment.
Unfortunately I suffer of a wery irritaded cough.

We get some homework to do untill next Tuesday:
Listen on a CD whit relax instructions.
Write down reflections (diary).
Train relax, ewery day.
Trigger training, a quick way to reach relax. (Put Your thumb, index finger and middle finger together, on Your left hand. Press. Feel the tens. Take a deep breath. Hold Your breath and feel the tens i the whole body. Tens… and relax in the hand and teh whole body.) Several times per day.
Identify My different ’Achilles’ heels’ in the following parts; physics, feelings, thoughts and behaviour.
Read a book: In swedish(’Landa Mjukt’. The English title: ’Land Soft!’. Author: Elisabeth Solin. ISBN: 91-88822-01-x.[/english]
[swedish]Stresshanteringsutbildning
Det var första dagen idag, En grupp mer eller mindre stressade människor. Vi är alla där för att lära oss hantera vår stress. En stress som har gett oss ganska allvarliga besvär.
Denna första dag handlade om hur hela kursen var upplagd. Vi presenterade oss för varandra. Första delen var mest teori och vi avslutade med avslappning.
Givetvis gjorde min rethosta att jag inte kunde slappna av riktigt.

Och så fick vi läxor, till nästa tisdag:
Lyssna på en avslappningsCD.
Skriva ned våra reflektioner (dagbok).
Träna avslappning, varje dag.
Trigger träning, ett snabbt sätt att nå avslappning. (För ihop tumme, pekfinger och långfinger. Tryck. Andas in så mycket luft som möjligt. Håll andan och känn att hela kroppen spänns. Spänn… och slappna av i handen och i hela kroppen.) Flera gånger per dag.
Finna mina s.k. akilleshälar inom det; fysiska, känslo-, tanke- och beteendemässiga.
Läsa boken: ’Landa Mjukt’ av Elisabeth Solin. ISBN: 91-88822-01-x.[/swedish]