[english]Healthy Thursday.[/english][swedish]Hälsosam Torsdag.[/swedish]

[english]To day I made up a list over the positive and negative effects off the medical Saroten.
+ In good mood.
+ Maybe is the basic tens a little bit lower?
– More difficult to hold weight.
– The body hold more fluid.
– Munch thirstier.
– More often headache (normally I have none).
– Slow the first morning hours (normally I is alert).
– All my other symptoms are the same.
– An additional chemical in the body.

This scales slam in the table on the negative side. Add then that I’m not sure if the two positive items maybe can depend on the fact that I have start a stress managing education and is a good student.
I have 3 weeks left of the time I decide for this ’test’.

After my breakfast I take a walk. Before lunch (salad) a 22min of relax.

Spend some time in front of the computer and my digital pictures. I have diced to make a DVD to my parents. I had a lot of pictures they newer had seen.

Then my wife came home from her job. And she wants to look at the pictures she will chose for her photo book, on my computer. 🙁

Next mission for the day was to go to a commission as host for a gymnastic group of seniors arranged by our Swedish idealistic union Friskis&Svettis.
It was nice. A tempo there all get time to manage the different movements.

And I made a short visit in the food store on my way back home. I needed some vegetables. And I by no candy!

Back home I ease my hunger with some buckwheat porridge, porridge banana and rice drink. That’s my dinner.
[/english]
[swedish]Idag gjorde jag upp en lista över positiva och negativa effekter av läkemedlet Saroten.
+ Är lugnare.
+ Kanske mindre grundspänning?
– Går lättare upp i vikt. Svårt att hålla vikten.
– Samlar på mig vätska.
– Törstigare.
– Oftare huvudvärk (normalt har jag ingen).
– Slö de första morgontimmarna (är normalt pigg).
– Alla mina andra symtom är oförändrade.
– Ytterligare en kemikalie i kroppen.

Den här balansvågens negativa sida smäller i bordet. Ta sedan i beräknande att jag är osäker på varifrån de positiva effekterna kan komma. De kan bero på att jag faktiskt är en duktig elev i stresshanteringsutbildningen.
Jag har tre veckor till kvar av min prövotid.

Efter dagens frukost företog jag mig en promenad. Och före salladslunchen 22min avslappning.

Tillbringade lite tid framför datorn och mina digitala bilder. Har bestämt mig för att bränna en DVD till mina föräldrar. Jag har en hel del bilder de aldrig har sett.

Och så kom frugan hem från sitt jobb. Hon ville titta på de bilder hon valt ut för sin fotobok, på min dator. 🙁

Dagens nästa uppdrag var att vara värd för en Seniorjympa i Friskis&Svettis. Det var trevligt. Ett tempo där alla fick tid att hinna med och behärska de olika rörelserna.

Och jag gjorde ett kort besök in till mataffären. Jag behövde lite grönsaker. Och jag köpte inget godis!

Väl hemma stillade jag min hunger med lite bovetegröt, mosad banan och risdryck. Det var min middag.[/swedish]

[english]Educating Tuesday.[/english][swedish]Utbildande Tisdag.[/swedish]

[english]It is not a good idea to eat candy and believe that you can sleep well. Not if your name is ’Nisse’. I have acid indigestion in the late part of the night.

If we ignore that the morning was ok. The body felt ok.

This am was dedicated to collect energy for the pm Stress Managing Education.

I don’t know how it happened, but I have to stress my self to sit down and take time to eat. I eat and watch at the time. Is this a smart behaviour before a course in how to manage your stress? OK, I need it!

Stress Managing Education
Today we start with relax. And then we went to another room ant take place for the theoretical part. I’m not so comfortable with the pedagogy choice or more right the didactics (how to make the best learning situation). In this 2h and 40min we have only 2 ea 5min brake. It’s a long time to sit down for a person with neck pain trouble as my self. I have to stand up now and then.
The best with this education is to listen to what the others have to tell. You can get some ideas and you can hear that others have de same experience as your self.
The course material is good. It’s on an easily available level. And of course your own training is the most part. Without training you don’t develop at all.
Until next time we shall note which our stress indicators is and which is the daily, ordinary special moments ’grain of gold’. And some reading.

Digital Pictures
I give it up. My wife is continuing. She has now search the whole material and chosen a couple of hundred digital pictures. Next she shall start to priority or select the very best or most significant ones out. And after that we shall start to attack the problem how to put the digital pictures to the companies (extrafilm) home site. And after that design the pages in the future photo book (books).

Now (10:49 pm) it is time for me to get to the bed. I feel how the night medical start to work.[/english]
[swedish]Det är ingen bra ide att äta godis och sedan tro att du kan sova gott. Inte om ditt namn är ’Nisse’. Jag hade sura uppstötningar under den senare delen av natten.

Om vi bortser från det så var morgonen helt ok. Och kroppen kändes också ok.

Den här förmiddagen var avsatt för att samla energi för eftermiddagens Stresshanteringsutbildning.

Jag vet inte hur det gick till, men jag fick stressa för att sätta mig ned och äta och jag tittade ständigt på klockan. Är detta ett smart beteende inför en kurs i hur du ska hantera din stress? OK, jag behöver den!

Stresshanteringsutbildningen
Idag startade vi med avslappning. Sedan gick vi till ett annat rum och tog plats för den teoretiska delen. Jag är inte bekväm med det pedagogiska valet eller mer rätt didaktiken (hur du skapar en lärande situation) Under de här 2 tim och 40min har vi endast 2 st a 5 min paus. Det blir ett långt sittande för en person med nackproblem som jag själv. Jag måste då och då ställa mig upp.
Det bästa med den här utbildningen är att få lyssna på de andra och vad de har att berätta. Du kan få en del idéer och du hör att andra har samma upplevelser som du själv.
Kursmaterialet är bra. Det är på en lättillgänglig nivå. Och självklart är din egen träning den viktigaste delen. Utan träning utvecklas du inte alls.
Till nästa gång sak vi notera vilka våra stressorer är och så ska vi fundera på vilka s.k. guldkorn vi har i vardagen. Och så lite läsning.

Digitala Bilder.
Jag gav upp. Hustrun fortsätter. Hon har nu tittat igenom hela underlaget och valt ut några hundra digitala bilder. Här näst ska hon prioritera och välja ut de mest talande bilderna. Och efter det ska vi angripa problemet med att få våra bilder överförda till företagets (extrafilm) hemsida. Efter det ska sidorna designas, i den kommande fotoboken (böcker)

Nu (22:49) är det dags för mig att ta mig till sängen. Jag känner att nattmedicinerna börjar verka.[/swedish]

[english]Slow Sunday.[/english][swedish]Långsam Söndag.[/swedish]

[english]To day, a typical Sunday. My body is still slow so there is no much idea to even think about to do something.

But a walk, I feel I have to do. We, my wife and me, have some walks to choose between. To day the choice fall on a wood walk. We call it ”Lilla rundan” (Small Walk). Probably that depends on the fact that this walk is the shortest of our wood walks.

It was nice. Sun shine. Not so cold. We went up in the middle of a hunt. Dogs barking and gun shots. We hurry up our steps.

The rest of the day I be in a tired condition.

Just now (in this write moment) my wife go on with a search among all ours digital pictures, which is interesting for her, approx. 3000ea. We have totally over 10000ea but de most of them are mine animal and nature pictures.
We shall now choose pictures and let one of these photo company (extrafilm) on the net made one ore several photo books at us. When the wife is ready it is my turn. I made a photo book for 2006. So I have it a little bit easier. Or not? It was under the 2007 I took the most of my digital pictures.

How shall I be able to that?[/english]
[swedish]Idag, en typisk söndag. Min kropp är fortfarande långsam så det är ingen större ide att ens tänka på att göra något.

Men en promenad, kände jag att jag måste göra. Vi, min fru och jag, har ett antal promenadalternativ att välja bland. Idag föll valet på en skogspromenad. Vi kallar den ’Lilla rundan’. Troligtvis beror det på att det är den kortaste av våra skogspromenader.

Det var härligt. Solen sken. Inte så kallt. Vi hamnade mitt uppe i en jakt. Hundar skällde och gevärsskott hördes. Vi skyndade på våra steg.

Resten av dagen har jag befunnit mig i ett trött tillstånd.

Just nu (när detta skrivs) håller hustrun på med att gå igenom alla våra digitala bilder som är intressanta för henne, ca 3000st. Vi har totalt över 10000st men de flesta är mina djur- och naturbilder.
Vi ska välja bilder och låta ett sådant där fotoföretag (extrafilm) på nätet göra en eller flera fotoböcker åt oss. När hustrun är klar är det min tur. Jag gjorde en för 2006. Så jag har det lite lättare. Eller inte? Det var under 2007 jag tog de mesta bilderna.

Hur ska jag orka det?[/swedish]