[english]Stressful Friday[/english][swedish]Stressig Fredag.[/swedish]

[english]The day starts, very well. Rainy weather, so I await some better weather, for a walk. I made up a plan ( I am WF today):
– Breakfast.
– Some computing.
– Relax.
– Lunch.
– Some tidying up (vacuum-clean and clean toilets).
– A Walk (if better weather).
– Some shopping (mostly food, maybe some candy?).
– Dinner.
– Some computing.
– Watch TV.
– Go to sleep.

That’s the plan. Her is the outcome:
– Breakfast.
– Some computing.
– Relax.
– Lunch.
– Start some tidying up vacuum cleaning. In this item I take it easy and slow, many coffee breaks. In one of this breaks I decide to upgrade my blog. In the morning I receive a message from my web host support that tell me to backup my files and data. And also to upgrade WordPress to the newest version 2.3.2. No problem I’ve done that with my local computer and all run fine. I deal with the backups. And then I log in to my domain to start the simple upgrade tool (Fantastico!). There was no one? I asked the support but get no rapid answer so I start to copy the needed files from my local computer to my domain. And I use the tool WebFolder.
It takes just a few minutes. Done. Press reload in the blog windows. It all gets blank white! ❓
What in h*ll! 👿
After some check it appeared that the tool have erased the whole blog. Totally blank :?. I start to copy each folder one by one, from my backups. It’s a lot of files! But I get no result, the blog window was still blank. It seems that the tool WebFolder still erased already copied files ❓ . I wrote a new message to the support at the web host and ask after a FTP application that can copy a entire structure. Before I receive the message I have found and installed a FTP application, SmartTFP Client 2.0 (the same as the support suggested later). I start to copy back (restore), my backup files again. And finally it starts up! 😀
And I get so sure so I start even the copy of the latest version of WordPress. And that get well that to! 😆
But this whole ”crash” steel some time, over 2 hours 😐 .
I made a quick finish with the vacuum cleaner. The clean of the toilets have to wait until tomorrow.
– Some shopping (mostly food, much candy!)
– Dinner and candy.
– Some computing (this).
– Maybe I watch some TV.
– Absolutely I go to bed.

❗ Today’s hint. Do not do any updates in the same time you tidying up. Do not make a quick tidying up finish. And skip the shopping afterwards:!:

My body is just now very tense.[/english]
[swedish]Dagen startade, väldigt bra. Regnigt väder, så jag avvaktar bättre väder, för en promenad. Jag gjorde upp ett schema (jag har FF idag):
– Frukost.
– Lite tid framför datorn.
– Avslappning.
– Lunch.
– Lite städning (dammsugning och rengöring av toaletter).
– En promenad (om vädret tillåter det).
– Handla lite (mest mat, kanske lite godis?)
– Kvällsmat.
– Lite tid framför datorn.
– Titta lite på TV.
– Gå och lägga mig.

Det var planen. Så här blev det:
– Frukost.
– Lite tid framför datorn.
– Avslappning.
– Lunch.
– Påbörjade lite städning, dammsugning. Här gäller det att ta det lugnt och försiktigt, många kaffepausar. I en av dessa pausar beslutade jag mig för att uppgradera min blogg. På morgonen hade jag fått ett meddelande från WebHotellets support om att det är smart att göra en backup och uppgradera WordPress, till senaste versionen 2.3.2, snarast. Inga problem, jag gjorde ju det med min lokala installation och allt rullar på utan problem. Jag satte igång att köra några backuper. Sedan loggade jag on till min domän för att använda ett snabbverktyg (Fantasico!). Det var borta? Jag frågade supporten men fick inget snabbt svar så jag staratde med att kopiera nödvändiga uppdateringsfiler från min lokala dator till min domän. Och jag använde ett verktyg kallat WebFolder. Det tog bara några minuter. Klart. Tryckte uppdatera i bloggfönstret. Fönstret blev alldeles blankt vitt! ❓
Va i h-e! 👿
Efter en del kollande så visade det sig att det s.k. verktyget hade raderat hela bloggen. Helt tom :?. Jag startade en kopiering, katalog för katalog, från säkerhetskopieringen. Det är en massa filer! Men jag fick inget resultat, bloggfönstret var fortfarande blankt. Det verkade som om verktyget WebFolder fortfarande raderade redan kopierade filer ❓ . Jag skrev ett meddelande till WebHotellets support och frågade efter en FTP-programvara som kunde kopiera hela katalogstrukturer. Innan jag fick deras svar, fann jag och installerade en FTP-applikation, SmartFTP Client 2.0 (samma som supporten föreslog, senare). Jag startade igen en tillbakakopiering (återställning), av mina säkerhetskopierade filer. Och så, till slut, det startade upp! 😀
Jag blev så självsäker så jag startade även uppgraderingen av WordPress. Och det gick också bra! 😆
Men hela den här ’kraschen’ stal en hel del tid, över två timmar 😐 .
Jag avslutade städningen med en snabbdammsugning. Toalettstädningen får vänta tills i morgon.
– Handla lite (mest mat, mycket godis!)
– Kvällsmat och godis.
– Lite tid framför datorn (den här).
– Kanske titta lite på TV.
– Absolut gå och lägga mig.

❗ dagens tipps. Gör inga uppdateringar samtidigt som du städar. Gör inga snabbstädningsavslut. Skippa handlandet efteråt ❗

Min kropp är just nu väldigt spänd.[/swedish]

[english]Healthy Thursday.[/english][swedish]Hälsosam Torsdag.[/swedish]

[english]To day I made up a list over the positive and negative effects off the medical Saroten.
+ In good mood.
+ Maybe is the basic tens a little bit lower?
– More difficult to hold weight.
– The body hold more fluid.
– Munch thirstier.
– More often headache (normally I have none).
– Slow the first morning hours (normally I is alert).
– All my other symptoms are the same.
– An additional chemical in the body.

This scales slam in the table on the negative side. Add then that I’m not sure if the two positive items maybe can depend on the fact that I have start a stress managing education and is a good student.
I have 3 weeks left of the time I decide for this ’test’.

After my breakfast I take a walk. Before lunch (salad) a 22min of relax.

Spend some time in front of the computer and my digital pictures. I have diced to make a DVD to my parents. I had a lot of pictures they newer had seen.

Then my wife came home from her job. And she wants to look at the pictures she will chose for her photo book, on my computer. 🙁

Next mission for the day was to go to a commission as host for a gymnastic group of seniors arranged by our Swedish idealistic union Friskis&Svettis.
It was nice. A tempo there all get time to manage the different movements.

And I made a short visit in the food store on my way back home. I needed some vegetables. And I by no candy!

Back home I ease my hunger with some buckwheat porridge, porridge banana and rice drink. That’s my dinner.
[/english]
[swedish]Idag gjorde jag upp en lista över positiva och negativa effekter av läkemedlet Saroten.
+ Är lugnare.
+ Kanske mindre grundspänning?
– Går lättare upp i vikt. Svårt att hålla vikten.
– Samlar på mig vätska.
– Törstigare.
– Oftare huvudvärk (normalt har jag ingen).
– Slö de första morgontimmarna (är normalt pigg).
– Alla mina andra symtom är oförändrade.
– Ytterligare en kemikalie i kroppen.

Den här balansvågens negativa sida smäller i bordet. Ta sedan i beräknande att jag är osäker på varifrån de positiva effekterna kan komma. De kan bero på att jag faktiskt är en duktig elev i stresshanteringsutbildningen.
Jag har tre veckor till kvar av min prövotid.

Efter dagens frukost företog jag mig en promenad. Och före salladslunchen 22min avslappning.

Tillbringade lite tid framför datorn och mina digitala bilder. Har bestämt mig för att bränna en DVD till mina föräldrar. Jag har en hel del bilder de aldrig har sett.

Och så kom frugan hem från sitt jobb. Hon ville titta på de bilder hon valt ut för sin fotobok, på min dator. 🙁

Dagens nästa uppdrag var att vara värd för en Seniorjympa i Friskis&Svettis. Det var trevligt. Ett tempo där alla fick tid att hinna med och behärska de olika rörelserna.

Och jag gjorde ett kort besök in till mataffären. Jag behövde lite grönsaker. Och jag köpte inget godis!

Väl hemma stillade jag min hunger med lite bovetegröt, mosad banan och risdryck. Det var min middag.[/swedish]

[english]GM and the Swedish Government.[/english][swedish]GM och Regeringen.[/swedish]

[english]I can’t understand, or I will not understand, why the Swedish Government shall give money to GM? OK, it’s for research for the environments best. But, if the car producer will produce and sell cars so must it will be up to them to fit their product to the consumers need and the best for the environment.
Between the lines you can read about this in Swedish newspapers and it says that if the Swedish Government not contribute to this GM govern research so will GM close down their car companies in Sweden.
Isn’t that blackmail?

In my mind the Swedish central Government, the Regional Governments and the local Governments have done a lot of capital investments in infrastructure to make it easy for this car companies to have their production in Sweden.

And this huge global group GM is not lack of capital.

This, my friends, is how the capital market works. Set some press on Government with lot of money in your back and you get what you want. And the politics bend and curtsey and is full of gratitude that they can be helpful in such important matter.

I say: ’F**k Off!’

Start walking and biking!

Stop by big, heavy, expensive cars with a lot of (to much) horsepower and a max speed that reach almost three times the allowed maximum speed on all roads.

If reduce the horsepower to (?) max 100 and the max speed to (?) 140 km/h, would this reduce the discharge with (?) 50% (from that type of cars).

Boycott, big, heavy, powerful and to fast cars.
[/english]
[swedish]Jag kan inte förstå, eller jag vill inte förstå, av vilken anledning den Svenska regeringen ska ge pengar till GM? OK, det är för miljöforskning. Men, om bilproducenterna vill producera bilar så måste det väl vara deras sak att anpassa dem efter kundernas behov och för miljön.
Mellan raderna i pressen kan du läsa att om regeringen inte bidrar med dessa forskningspengar så kommer GM att stänga deras bilproduktion i Sverige.
Är inte det utpressning?

Så som jag ser det har Svensk regering, regionala landsting och kommuner gjort massor och lagt en massa kapital på investering i främst infrastruktur för att göra det lätt för bilföretagen att ha deras produktion i Sverige.

Och den här enorma koncernen GM har inte brist på kapital.

Det här, mina vänner, visar hur kapitalmarknaden arbetar. Sätt press på regeringen med en massa pengar i ryggen och du får vad du vill. Och politiker bugar och niger och är fulla av tacksamhet över att de kan vara så hjälpsamma i en så viktig fråga.

Jag säger: dra åt h-e!

Börja gå och cykla!

Sluta köp stora, tunga, dyra bilar med en massa (för många) hästkrafter och en maxhastighet som når nästan 3 gånger den maximalt tillåtna hasigheten på alla vägar.

Om hästkrafterna minskades till (?) 100 och maxhastigheten till (?) 140km/h, skulle detta minska utsläppen med (?) 50% (för den typen av bilar).

Bojkotta, stora, tunga, kraftfulla och snabba bilar.[/swedish]

[english]Almost free Wednesday.[/english][swedish]Nästan ledig onsdag.[/swedish]

[english]I feel better now. Now my inconvenience is like they were before I start the medical treatment with Saroten. So? What does the Saroten have for effect? On me.

I start, the day, soft with breakfast and the morning newspaper. I collect energy too takes a deep deal with my computer and some database trouble with my official blog.

Blog Trouble
The MySQL database crash, in the late yesterday.
I have to repair it. It was a little bit nervous because I don’t knowing how much damage the crash has cause. It appeared that it was only the last post that have been destroyed. And that one I have in a separate filed document.

Theoretical Homework
We get some tasks at yesterday’s course in stress managing.
– Which are my stress indicators?
– Practice ’trigger’ before meal.
– Practices relax.
– Some reading.
– Which physical activities I choose?
– Identify ordinary or special, big or small moments, ’grain of gold’.

The time rush away and it was time for my salad. After that I take a walk. And when i came back I take a relax moment (practical homework).

Blog Development
The rest of the day, in parts, I spend with some blog development. I now test how to, in a ’fine’ way, fix so a user (reader) can click on a text line and come to the previous or the next post. When you have a single page up. I think I get it quite well. But I wait with to transfer the solution to my real blog.
I also upgrade the engine of WordPress to version 2.3.2 on my local computer. After that I get some problems with the third column (right sidebar). It appears on the end of each page? After some ’digging’ I find a solution in a so-called style file.

So, folks now it’s time to go to bed.[/english]
[swedish]Det känns bättre nu. Nu är mina besvär på den nivån de var innan jag började ta Saroten. Så? Vad har Saroten för effekt? På mig.

Jag startade dagen mjukt, med frukost och tidningsläsande. Jag samlade kraft för att krafttag med min dator och något databaskrångel med min offentliga blogg.

Bloggproblem
MySQL-databasen hade krashat, sent i går kväll.
Den behövde repareras. Det var lite nervöst eftersom jag inte visste hur skadad den hade blivit av kraschen. Det visade sig vara endast det sista inlägget som hade blivit förstört. Och det hade jag sparat i ett dokument.

Hemläxa
Vi fick ju några uppgifter att göra från gårdagens stresshanteringsutbildning.
– Vilka är mina stressorer?
– Träna ’trigger’ inför måltid.
– Träna avslappning.
– Lite läsning.
– Vilka fysiska aktiviteter väljer jag?
– Ta fram förslag på vanliga eller ovanliga, stora eller små företeelser, guldkorn i vardagen.

Tiden rusade iväg och det var dags för sallad. Efter det blev det en promenad. Och när jag kom tillbaka blev det en stunds avslappning (praktikläxa).

Bloggutveckling
Resten av dagen, delvis, ägnade jag åt lite bloggutveckling. Jag håller nu på att testa, hur man på ett ’snyggt’ sätt, kan ordna till det så att bloggbesökaren (läsaren) kan klicka på en textrad för att komma till föregående eller nästa inlägg. När man är och kikar på ett enskilt inlägg. Jag tror nog att jag fick till det ganska snyggt. Men jag väntar med att överföra det till min riktiga blogg.
Jag uppgraderade också WordPress-motorn till version 2.3.2 på min lokala dator. Efter det fick jag problem med den tredje kolumnen (höger sidolist). Den dök upp längst ned på varje sida? Efter en hel del ’grävande’ hittade jag en lösning i en s.k. stilmallsfil.

Så, hör ni, är det tid att gå till sängs.[/swedish]

[english]Better Monday.[/english][swedish]Bättre måndag.[/swedish]

[english]Today I can say that I have de feeling that I feel better.

Walk
I start, the day, with a walk. I prefer to walk on flat land. I have notice that I rapidly get bad if I walk in ground there it is more up and down. I’m not sure about what that can depend on? I’m in good shape, in the meaning of good condition. It’s enough to take a ride in an elevator.

Relax
I’m a very good student. I do my homework. I think I reach the relax state more easy now. And the feeling afterwards is wellbeing, until I raise. But no hard feelings. It gets better in small steps.

Blog Development
After my, ordinary but not like the other, salad I get to the computer and start to fix with some smaller problem and some new thoughts about how to develop my blog page. I’m having start looking at to add a extra row on the blog, with tabs. But I more use this tabs as links to my other web sites. I done this on my local develop environment. And when it all seems to work well I transfer it to my real blog.

Gymnastics (healthy exercise)
This day was my first day as a functionary, this year, in the Swedish Friskis&Svettis. And we call it to be a host, in Swedish sense this mean that both men and woman can have this commission. It is a starter group. All the movements are a little bit moor easy compare with groups like Basis. There is also middle and more intensive groups. I have a functionary commission (host) on Thursday also. In a group called Senior. These groups have an intensity that fit my capacity.

Supermarket
After the physical training the next mission was to deal with some food shopping. There were a lot of ingredients that I need for my salads. At the end I felt that this was to much. My energy rapidly drains. It was with a effort that I take me and the car back home.

Candy
I’m not sure what it’s depending on but I came home with some candy? I blame it on a ham in my salad the previous days. I suspect it was prepare with glucose (sugar) and that fact stimulate the sugar level in a bad direction. It starts a chemical need for sugar. I called it trigger food. It is food with a high level of fast carbohydrate (fast sugar). This trigger food, trigger me to eat more than I need. So now I have to deal with a mental problem – stop the bad eating behaviour, before it’s affix, again.

I end the day with some more blog development[/english]
[swedish]Idag kan jag säga att jag har känslan av att känna mig bättre.

Promenad
Jag startade dagen med en promenad. Jag föredrar att gå på slättland. jag har noterat att jag snabbt blir sämre om jag väljer promenadvägar som har mer upp och nedför. Jag är inte säker på vad det kan bero på. Jag är i god form, i mening att ha kondition. Det räcker att jag tar en tur i en hiss.

Avslappning
Jag är en duktig elev. Jag gör mina läxor. Jag tycker att jag når det där avslappningstillståndet lättare nu. Och känslan efteråt är välbefinnande, tills jag reser mig upp. Men inga sura miner. Det blir bättre, lite i taget.

Bloggutveckling
Efter min, vanliga men inte lik de andra, salladerna satta jag mig vid datorn och började fixa med några småproblem och några nya tankar om hur jag vill utveckla min blogg. Jag har börjat kika på att lägga till en extra rad med s.k. flikar. Men jag kommer att använda dem mer som länkar till mina andra internetsidor. Det här utvecklingsarbetet gör jag på min lokala dator. Och när allt verkar fungera för jag över det till den riktiga bloggen.

Jympa
Den här dagen var min första som funktionär, detta året, i Friskis&Svettis. Jag är s.k. Värd. Det är en Startjympa. Alla rörelser är lite förenklade jämfört med t.ex. Basjympan. Vi har ju också intensiteterna medel och de som är lite mer intensiva. Jag är Värd på torsdagar också. Det ör en Seniorjympa. Dessa grupper har en intensitet som passar min kapacitet.

Affären
Efter den fysiska träningen var nästa uppdrag att ta tag i handlandet av mat. Det behövs en hel del ingredienser till mina sallader. Mot slutet kände jag att det var för mycket. Energin rann ur mig. Det var med en ansträngning jag fick hem mig själv och bilen.

Godis
Jag vet inte vad det beror på men jag kom hem med lite godis? Jag skyller det på skinkan jag haft i min sallad de senaste dagarna. Jag misstänker att den var preparerad med glukos (socker) och att det faktiskt stimulerar sockernivån i en dålig riktning. Det startar upp ett sockerbehov. Jag kallar det för triggermat. Det är mat med snabba kolhydrater (snabbt socker). Den här triggermaten, får mig att äta mer än vad jag behöver. Så nu måste jag ta tag i ett mentalt problem – stoppa det dåliga ätbeteendet, innan det får fäste, igen.

Jag avslutade dagen med lite mer bloggutvecklande.[/swedish]

[english]Educating Tuesday.[/english][swedish]Utbildande Tisdag.[/swedish]

[english]It is not a good idea to eat candy and believe that you can sleep well. Not if your name is ’Nisse’. I have acid indigestion in the late part of the night.

If we ignore that the morning was ok. The body felt ok.

This am was dedicated to collect energy for the pm Stress Managing Education.

I don’t know how it happened, but I have to stress my self to sit down and take time to eat. I eat and watch at the time. Is this a smart behaviour before a course in how to manage your stress? OK, I need it!

Stress Managing Education
Today we start with relax. And then we went to another room ant take place for the theoretical part. I’m not so comfortable with the pedagogy choice or more right the didactics (how to make the best learning situation). In this 2h and 40min we have only 2 ea 5min brake. It’s a long time to sit down for a person with neck pain trouble as my self. I have to stand up now and then.
The best with this education is to listen to what the others have to tell. You can get some ideas and you can hear that others have de same experience as your self.
The course material is good. It’s on an easily available level. And of course your own training is the most part. Without training you don’t develop at all.
Until next time we shall note which our stress indicators is and which is the daily, ordinary special moments ’grain of gold’. And some reading.

Digital Pictures
I give it up. My wife is continuing. She has now search the whole material and chosen a couple of hundred digital pictures. Next she shall start to priority or select the very best or most significant ones out. And after that we shall start to attack the problem how to put the digital pictures to the companies (extrafilm) home site. And after that design the pages in the future photo book (books).

Now (10:49 pm) it is time for me to get to the bed. I feel how the night medical start to work.[/english]
[swedish]Det är ingen bra ide att äta godis och sedan tro att du kan sova gott. Inte om ditt namn är ’Nisse’. Jag hade sura uppstötningar under den senare delen av natten.

Om vi bortser från det så var morgonen helt ok. Och kroppen kändes också ok.

Den här förmiddagen var avsatt för att samla energi för eftermiddagens Stresshanteringsutbildning.

Jag vet inte hur det gick till, men jag fick stressa för att sätta mig ned och äta och jag tittade ständigt på klockan. Är detta ett smart beteende inför en kurs i hur du ska hantera din stress? OK, jag behöver den!

Stresshanteringsutbildningen
Idag startade vi med avslappning. Sedan gick vi till ett annat rum och tog plats för den teoretiska delen. Jag är inte bekväm med det pedagogiska valet eller mer rätt didaktiken (hur du skapar en lärande situation) Under de här 2 tim och 40min har vi endast 2 st a 5 min paus. Det blir ett långt sittande för en person med nackproblem som jag själv. Jag måste då och då ställa mig upp.
Det bästa med den här utbildningen är att få lyssna på de andra och vad de har att berätta. Du kan få en del idéer och du hör att andra har samma upplevelser som du själv.
Kursmaterialet är bra. Det är på en lättillgänglig nivå. Och självklart är din egen träning den viktigaste delen. Utan träning utvecklas du inte alls.
Till nästa gång sak vi notera vilka våra stressorer är och så ska vi fundera på vilka s.k. guldkorn vi har i vardagen. Och så lite läsning.

Digitala Bilder.
Jag gav upp. Hustrun fortsätter. Hon har nu tittat igenom hela underlaget och valt ut några hundra digitala bilder. Här näst ska hon prioritera och välja ut de mest talande bilderna. Och efter det ska vi angripa problemet med att få våra bilder överförda till företagets (extrafilm) hemsida. Efter det ska sidorna designas, i den kommande fotoboken (böcker)

Nu (22:49) är det dags för mig att ta mig till sängen. Jag känner att nattmedicinerna börjar verka.[/swedish]

[english]Slow Sunday.[/english][swedish]Långsam Söndag.[/swedish]

[english]To day, a typical Sunday. My body is still slow so there is no much idea to even think about to do something.

But a walk, I feel I have to do. We, my wife and me, have some walks to choose between. To day the choice fall on a wood walk. We call it ”Lilla rundan” (Small Walk). Probably that depends on the fact that this walk is the shortest of our wood walks.

It was nice. Sun shine. Not so cold. We went up in the middle of a hunt. Dogs barking and gun shots. We hurry up our steps.

The rest of the day I be in a tired condition.

Just now (in this write moment) my wife go on with a search among all ours digital pictures, which is interesting for her, approx. 3000ea. We have totally over 10000ea but de most of them are mine animal and nature pictures.
We shall now choose pictures and let one of these photo company (extrafilm) on the net made one ore several photo books at us. When the wife is ready it is my turn. I made a photo book for 2006. So I have it a little bit easier. Or not? It was under the 2007 I took the most of my digital pictures.

How shall I be able to that?[/english]
[swedish]Idag, en typisk söndag. Min kropp är fortfarande långsam så det är ingen större ide att ens tänka på att göra något.

Men en promenad, kände jag att jag måste göra. Vi, min fru och jag, har ett antal promenadalternativ att välja bland. Idag föll valet på en skogspromenad. Vi kallar den ’Lilla rundan’. Troligtvis beror det på att det är den kortaste av våra skogspromenader.

Det var härligt. Solen sken. Inte så kallt. Vi hamnade mitt uppe i en jakt. Hundar skällde och gevärsskott hördes. Vi skyndade på våra steg.

Resten av dagen har jag befunnit mig i ett trött tillstånd.

Just nu (när detta skrivs) håller hustrun på med att gå igenom alla våra digitala bilder som är intressanta för henne, ca 3000st. Vi har totalt över 10000st men de flesta är mina djur- och naturbilder.
Vi ska välja bilder och låta ett sådant där fotoföretag (extrafilm) på nätet göra en eller flera fotoböcker åt oss. När hustrun är klar är det min tur. Jag gjorde en för 2006. Så jag har det lite lättare. Eller inte? Det var under 2007 jag tog de mesta bilderna.

Hur ska jag orka det?[/swedish]

[english]Gymnastic Saturday.[/english][swedish]Jympalördag.[/swedish]

[english]I have huge problems with my body. And I am sure it depends on the medical Saroten. I give it 4 weeks.

Gymnastic
The whole day I gather power, force… however… in the am at three a clock the gymnastic starts. Because of the cold I haven’t move my body in gymnastic way for a while. And now I furthermore was affected by medical stuff that slow me down, in some way.
The ’Friskis&Svettis’ (Swedish. In English it would be: ’Healthy&Sweaty’) is in Sweden a very big idealistic (non-profit) organization. Spread all over the country and i some other countries. The leaders are very well educated. And the gymnastics can be choosing after different skills. I’m a gymnastic F&S leader my self. That gives me an advantage. It is more easy for me to adapt the movements so it fit my, for now, immobile body. I move my self like a refrigerator.

I survive. I could walk home by my self.

Turtle Cartoon
In my plan this day I have in mind that I should make a little cute digital cartoon of a turtle. I went to my computer. Put my bottom in my office chair. Start up the graphic application. And I could not do anything? My arms feel very heavy. So I have to leave and do something else. Just walk around, in the flat, drink some coffee, rest in the bed, sit on a chair in the kitchen, walk around in the flat some more. After some time I went back to my office chair in front of my computer and now I get in progress. But it was tough. I have to take several breaks. Now it is ready. See if you can find it at the website: http://GNYu.ngn.nu (all in Swedish).[/english]
[swedish]Jag har massiva problem med min kropp. Och jag är säker på att det beror på läkemedlet Saroten. Jag ger det 4 veckor.

Jympa
Under hela dagen samlade jag energi, kraft… hur som helst… klockan 15:00 startar jympan. På grund av förkylningen hade jag inte rört min kropp på något gymnastiskt vis på ett tag. Och nu var jag dessutom påverkad av läkemedel som liksom bromsade upp kroppen.
Friskis&Svettis är i Sverige en väldigt stor ideell förening. Spridd i hela Sverige och i en del andra länder. Ledarna är välutbildade. Och jymporna kan väljas efter vad man klarar av. Jag är själv jympaledare. Det ger mig en fördel. Det är enklare för mig att anpassa rörelserna så att de passar min, just nu, nästintill orörliga kropp. Jag rör mig som ett kylskåp.

Jag överlevde. Jag kunde gå hem alldeles av mig själv.

Sköldpaddsteckning
I dagens plan hade jag i tankarna att jag skulle fixa till en söt liten digitalt tecknad sköldpadda. Jag gick till min dator och satte mig i min kontorsstol. Startade ritprogrammet. Och jag kunde inte göra någonting? Mina armar kändes väldigt tunga. Så det var bara att lämna det hela och göra något annat. Jag gick omkring, i lägenheten, drack kaffe, vilade i sängen, satte mig på en stol i köket, vandrade runt i lägenheten lite mer. Efter ett tag gick jag tillbaka till kontorsstolen framför min dator och nu kom jag igång. Men det var tufft. Jag fick ta paus flera gånger. Nu är det klart. Se om du kan hitta den, på hemsidan: http://GNYu.ngn.nu.[/swedish]

[english]A little bit confused Friday.[/english][swedish]lite förvirrad Fredag.[/swedish]

[english]The new added medicine, mix up my body. My symptoms increase. But my mind is in some strange way more clear. In opposite to the body that is more slow. I know that the medicine Saroten have a lot of side effects and it take 1-2 weeks to reach the treat level. And after that I shall wait at least 3 weeks until I know if the medication has any effect. And the effect I want is a reduce effect on the nerve-cause trouble. Like nerve signals that tell my muscles to tense. I can then reduce the pain reduce medicines (Alvedon, Brufen and Paraflex).

Work Visit
I went to my work today. Mostly dependence on that I should leave My Medical Doctor’s Certificate. I also get a nice chat with some of my work-mate and with my chief.

After that i went home and practice a relax exercise. Then I eat my healthy salad lunch. And after that, a nap.

Car Repair Shop
After a couple of hours i get up and start the hunt after a car repair shop. I was to late. Most of them have closed for the day, 2 pm. I have to get hold on that until Monday.

Internet Bank
I have some trouble with a Internet bank, IKANO bank. For some time ago I asked them if I could open a account and I want to transfer money from a account on SwedBank. No problem, it was just to click and everything was ready to work.
Some days after that I notice that in My Internet SwedBank there have appear a ’AutoGiro’ (in Swedish that mean a monthly transfer of a given sum of money via a economical service called the BankGiro.). I stopped that. My thought was to transfer money from SwedBank to IKANO Bank. So I not wanted to give the IKONO Bank rights to transfer money from SwedBank to them.
After a while I receive a letter [no 1] from the ’BankGiro’ That tell My that I now was welcome as customer in their service AutoGiro, that should automatic transfer a monthly sum of money from SwedBank to IKANO Bank. I rang the IKANO Bank and explain for them that I not want this ’AutoGiro’. No problem, they stopped it.
Some days after that i receive a letter [no 2] from IKANO Bank that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank. I rang the IKANO Bank again and now I wonder what is going on? They have no intelligible explanation. The answer I get was that all was right and there is no ’AutoGiro’, it was stopped. I was satisfied with that.
After about a week or two i receive a letter [no 3] from the IKANO Bank that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank. Now I get worried. I rang them again. Same explanation, they could not give my any intelligible explanation this time either. But they promise me that there is no ’AutoGiro’ that is active. The even rang me up one extra time to confirm that there was no AutoGiro active.
Good, I think.
Today i receive a letter [no 4] from the ’BankGiro’ that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank.
I think I shall leave this IKANO Bank. I get no trust and no confidence.

Card Game
The working part of us, My wife, came home. On Friday it is nice to do something special. Because of My medication I not want to drink beer. So I drank carbonated mineral water. We fetch the cards for a nice card game. We called it ’500’. I do not explain it but you shall reach 500 points. I lost twice.

After that we watch TV.[/english]
[swedish]Den ’nya’ medicinen ställer till det i kroppen. Mina besvär ökar. Men jag känner mig liksom klarare, i huvudet. I motsats till kroppen som är liksom trögare. Jag vet att läkemedlet Saroten har en massa biverkningar och att det tar 1-2 veckor att nå up till den s.k. terapeutiska nivån. Och att jag efter det ska vänta i minst tre veckor innan jag vet om medicinen har tänkt effekt. Och den effekt jag är ute efter är att den ska minska mina besvär som skapas av klämda, irriterade nerver. Som t.ex. nervsignaler som signalerar till musklerna att spänna sig (var beredd). Jag kan i så fall minska de läkemedel jag tar mot värk (Alvedon, Brufen and Paraflex).

Besök på Jobbet
Åkte till min arbetsplats idag. Mest beroende på att jag skulle lämna sjukskrivningsintyget. Jag pratade också lite med mina arbetskamrater och med min chef.

Efter det åkte jag tillbaka hem och praktiserade en avslappningsövning. Sedan en hälsosam salladslunch och sedan i säng.

Bilverkstäder
Efter ett par timmars sömn gick jag upp och startade jakten på att finna en bilverkstad. Jag var för sent ute. De flesta av dem hade stängt för dagen, 14:00. Jag får ta upp det igen på måndag.

Internetbank
Jag har en del problem med internetbanken IKANObanken. För ett tag sedan var jag inne på deras hemsida och ansökte om ett konto. Jag ville föra över pengar från SwedBank till IKANObanken. Inga problem, det var bara att klicka och allt skulle fungera.
Några dagar senare upptäcker jag att det dykt upp ett s.k. Autogiromedgivande i SwedBank om att jag ansökt om och vill att pengar dras från ett konto i SwedBank och förs över till mitt konto på IKANObanken. Eftersom jag nu inte gjort den där ansöka och jag vill föra pengar från SwedBank till IKANObanken så stoppade jag det där. Jag vill inte att IKANObanken drar pengar från SwedBank.
Efter ett tag får jag ett brev [nr 1] från BankGirot som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Jag ringde IKANObanken och förklarade hur jag ville ha det och att något AutoGiro ville jag inte ha. Inga problem, de stoppade det.
Några dagar senare får jag ett brev [nr 2] från IKANObanken som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Jag ringde till IKANObanken igen och nu undrade jag vad de håller på med. De hade inget vettigt svar att komma med. Det svar jag fick var att AutoGirot var stoppat. Jag kände mig nöjd med det.
Efter ungefär en vecka får jag ett brev [nr 3] från IKANObanken som hälsar mig välkommen som AutoGiro-kund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Nu blev jag bekymrad. Jag ringde dem igen. Samma förklaring, de kunde inte ge mig någon vettig förklaring. Men de lovade mig att det var inget AutoGiro som var aktivt. De ringde till och med upp mig en extra gång för att riktigt fastställa att det nu inte var något AutoGiro som var aktivt. Bra, tänkte jag.
Idag fick jag ett brev [nr 4] från Bankgirot som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken.
Jag tror nog jag ska ta och lämna IKANObanken. Jag har förlorat tilliten och förtroendet

Kortspel
Den arbetande delen av oss, min fru, kom hem. På fredag är det ju trevligt att göra något speciellt. Men på grund av min medicinering dricker jag ogärna öl. Så jag drack kolsyrat mineralvatten. Vi hämtade kortleken för lite trevligt kortspel. Vi kallar det ’500’. Jag tänker inte förklara det men du ska nå 500 poäng. Jag förlorade två gånger.

Sedan tittade vi på TV.[/swedish]

[english]Thursday. Start: Alert. End: Exhausted.[/english][swedish]Torsdag. Start: Pigg. Slutade: Utmattad.[/swedish]

[english]Oh yes! This day start was nice. I hawe a feeling of to be alert. After some theoretical homework about the stress manage education, I decide to take a walk.
I take My GPS with Me. I hawe a discussion with My wife about the length on two different walks. My ordinary walk (Sheep Field Walk) or My wifes ordinary walk (Reed Bottom Walk). My standpoint was that the two different walks was nearly exactly of the same lenght. aprox 2,5-3 kilometre. My wife considered that here walk was mutch more longer

It was cold, windy and ruff weather. Not a nice walk. But I hope it was healthy. My walk lenght was: 3,02 km.

Back home, after change of sweaty clothes. And then I made a practical homework about the stress manage education. A nice moment of relax.

After My healthy lunch all My power was finished, no force, no nothing…

The phone wake Me up. It was My wife. She ask Me about the car. Was it ready? The car? I have forgot that we have a car at the repair shop! I tell her that. I rang the repair shop. The car was ready. I phone My wife back and told her that the car was ready. She should get it.

My plan this day was to take a walk to get the car at the repair shop. What to do? I decide to then measure My wife favourite ordinary walk. The clothes on, grab the GPS, and walk away.

Her walk was 3,31 km. That mean that the difference between My walk and My wifes walk is 290 metre.

A little bit irritating that My walk was 290m shorter. But I have most right. The two walks was nearly equal in length.

After this practical investigation, I was complete finished, again.

The wife came home and tell Me that they had not done any repair work on the car. Just the before check of the yearly motor vehicle inspection. Some of this repair men must be retarded. This was the second time this man just ’do nothing’?

I got irritaded – and then very tired, again.

The conclusion of the day: Two walks is one to much, for Me.[/english]
[swedish]Oh ja! Den här dagens start var trevlig. Jag hade en pigg känsla i kroppen. Efter lite teoretisk hemläxa gällande stresshanteringsutbildningen beslutade jag mig för att ta en promenad.
Jag tog med mig min GPS. Jag och hustrun hade haft en diskussion om vems favoritpromenad som var längst. Min s.k. Fårhagerunda eller hustruns Vassbottenrunda. Jag ansåg att de var ungefär lika långa, ca 2,5-3 km. Hustrun ansåg att hennes var mycket längre.

Det var kallt, blåsigt och ruggigt väder. Ingen trevlig promenad. Men jag hoppas ju att den är hälsosam. Min runda var: 3,02 km.

Väl hemma bytte jag mina svettiga kläder. Och sedan utförde jag en praktisk övning från stresshanteringsutbildningen. En stunds avslappning.

Efter en hälsosam lunch var alla min energi slut, ingen kraft, ingen ingenting…

Telefonen väckte mig. Det var hustrun. Hon undrade om bilen var klar. Bilen? Jag hade glömt att vi hade bilen på verkstad. Jag upplyste henne om det. Jag ringde verkstaden. Bilen var klar. Ringde upp hustrun och berättade att bilen var färdig. Hon skulle hämta den.

Min plan den här dagen var en promenad till bilverkstaden för att hämta bilen. Vad göra då? Jag bestämde mig då för att mäta upp hustruns favoritrunda. På med kläderna, greppade GPS’en, och iväg.

Hennes runda var 3,31 km. Det betyder att skillnaden mellan min runda och hennes är 290 meter.

Lite irriterande att min runda var 290 m kortare. Men jag hade i alla fall mest rätt. De två rundorna var nästan lika långa.

Efter denna praktiska undersökning, var jag helt slut, igen.

Hustrun kom hem och berättade att de inte hade reparerat bilen. Bara gjort en förkontroll inför besiktning. En del mekaniker måste vara debila. Det här var andra gången denne man gjorde ’just ingenting’.

Jag blev irriterad – och sedan väldigt trött, igen.

Dagens slutsats: Två promenader är en för mycket, för mig.[/swedish]