Human Rights / Mänskliga rättigheter – Blog Action Day 2013


[ENG]
I dedicate the importance of 'human rights' to FEMEN. The international protest movement which primarily uses female breast / nude upper body and often with a speaking text, to get their basic message: Women have the right to her own body.
I want to support their struggle.

I want to remove both patriarchy and matriarchy. Yes, away with anything that does not care about equality and equal opportunities.

Especially I would like to focus on the fact that Facebook censors FEMEN and their fb accounts.
They do this while they approve fb pages with pornographic and sexual content. Those of you who want to check this out, search: porn, sex, sexy, big ass, hot women
Read the texts, watch the pictures. What is the message?

Then think on FEMEN and they show breasts and nipples and their message.

According fb female nipples is hard-porn…

My breasts and nipples:
[Bild: Mina bröst & bröstvårtor samt texten: "FREE FEMALE BODIES!"]
[/ENG]

[SWE]
Jag tillägnar betydelsen av 'mänskliga rättigheter' till FEMEN. Den internationella proteströrelse som främst använder sig av kvinnliga bröst / naken överkropp och ofta med en talande text, för att få fram sitt grundbudskap: Kvinnor har rätt till sin egen kropp.
Jag vill stötta deras kamp.

Jag vill ha bort både patriarkat och matriarkat. Ja, bort med allt som inte värnar om jämlikhet och jämställdhet.

Speciellt vill jag rikta fokus på det faktum att facebook censurerar FEMEN och deras fb-konton.
Detta gör de samtidigt som de godkänner fb-sidor med pornografiskt och sexsistsiskt innehåll. Ni som vill kontrollera detta, sök på; porr, porn, sex, sexy, big ass, hot women
Läs texterna, titta på bilderna. Vad är budskapet?

Fundera sedan på FEMEN och att de visar bröst och bröstvårtor samt deras budskap.

Enligt fb är kvinnliga bröstvårtor hårdporr…

Mina bröst & bröstvårtor:
[Bild: Mina bröst & bröstvårtor samt texten: "FREE FEMALE BODIES!"]
[/SWE]

Idag åkte vi till Grästorp

Blog Action Day 2013
Idag har jag skrivit inlägget om Human Rights / Mänskliga rättigheter.

Jag tillägnar det FEMEN.

Det publiceras den 16 oktober 2013.

1000-tals andra bloggare världen över kommer också att blogga om Human Rights / Mänskliga rättigheter, denna dag.

Grästorp – ljusfestival
Det regnade en hel del men jag tyckte bara det bättrade på en del ljuseffekter. Några av mina bilder:
Välkommen:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Spökskogen:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Ljuskonst på hög nivå:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Trollfamilj:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Den ljussättning jag fastnade mest för:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]
Samma, fast senare:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]
Och lite 'bakifrån':
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Precis tv där bron började:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Vid forsen, 'norrut':
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Vid forsen, 'österut':
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Ett eget litet, litet fall:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Dessa furor intresserade mig också en hel del. Notera hur min lilla digitala pocketkamera uppfattar 'verkligheten'; först med blixt, sedan utan. Den sista är med blixt men jag håller kameran lite annorlunda vinklad:
[Bild: Grästorp Ljusfestival]

[Bild: Grästorp Ljusfestival]

[Bild: Grästorp Ljusfestival]

Ett helt igenom härligt ögongodis.

Och så köpte jag mig en hamburgare :me:

Håll koll på TV4 – Västnytt, till morgonen (onsdag). Jag kanske finns med där…

Hälsoläget:
Bra dag förutom att ländryggen bestämde sig för att paja strax innan vi skulle åka till Grästorp ljusfestival. Det var emellanåt med jobbiga plågor jag tog mig fram.
[01-08-005-010]

Blog Action Day 2012


[Bild: Blog Action Day 2012]
"The Power of We"

Writers, filmmakers, actors, artists, politicians, wealthy people with a sense of responsibility and so all of us.
The first six examples can make a difference, we know that.
But, and a big but, although each of us (We) can make a difference.
– See the similarities rather than differences
Revealing injustices and show what justice is (for me is an injustice which affects what is weaker or
economically disadvantaged)
– You do not need to be at the forefront you can stand at the back – that's the amount that counts.
Make your voice heard – today there are lots of different media. One is a letter to the editor. Another is a blog.
I quote John Lennon: "Think big and act local."
I also want to strike a blow for a worn out fighting words: "United, we stand, Divided we fall." In today's world there are, unfortunately, very many and strong divisive forces. They, whoever they are, need to come into the public light and adjudication.

There is much more to write – but We are well some others who write :me:

***
"Kraften i Vi"

Författare, filmmakare, skådespelare, artister, politiker, förmögna personer med ansvarskänsla och så alla vi andra.
Att de sex första exemplen kan göra skillnad, det vet vi.
Men, och ett stort men, även var och en av oss (Vi), kan göra skillnad.
– Se likheter i stället för olikheter
– Avslöja orättvisor och visa vad rättvisa är (för mig är en orättvisa något som drabbar det som är svagare eller mindre bemedlad)
– Du behöver inte stå i främsta ledet – du kan stå längst bak – det är mängden som räknas.
– Gör din röst hörd – idag finns massor med olika medier. En är insändare. En annan är en blogg.
– Jag citerar John Lennon: "Tänk stort och agera lokalt".
– Jag vill också slå ett slag för en uttjatad kampfras: "Enade Vi stå, söndrade Vi falla." I dagens värld finns, tyvärr, väldigt många och starka söndrande krafter. De, vilka de nu är, behöver komma fram i offentlighetens ljus och rannsakas.

Det finns mycket mer att skriva – men Vi är väl några till som skriver… :me:

[Bild: Blog Action Day 2012]
 

Blog Action Day 2010 – WATER

[Bild: Blog Action Day 2010 WATER]
[english]Water
Clean water, in all oceans, watercourses, is that utopia? Access to drinkable water, for everybody, is that possible?

Together with the sunlight, water is the base for all life, on our Earth.

Our oceans contaminates. Many countries have a difficulty to get (or make) rules to prevent water from pollution.

Unbelievable numbers of humans thirst to death.

As I see it, there is two things to do:
1. Every one of us that have some sense, can do her little part, so that can takes a step and then another step towards more cleaner and more available water.
2. Decision-maker must be more brave and demand, mainly against industry and capital investments people or groups.

It is together we are strong![/english][swedish]Vatten

Rent vatten, i alla hav och sjöar, vattendrag, är det en utopi? Tillgång till drickbart vatten, till alla, är det möjligt?

Tillsammans med solljuset så är vatten grunden för allt liv, på vår jord.

Våra hav förorenas. Många länder har svårt för att få till regler så att vatten inte förorenas.

Otroligt många människor törstar ihjäl.

Som jag ser det, finns det två saker att göra:
1. Var och en av alla som har förstånd, gör sin lilla del, för att det ska tas ett steg och ytterligare ett mot ett renare och mer tillgängligt vatten.
2. Beslutsfattare måste vara modigare och ställa krav på främst industrier och kapitalinvesterare.

Tillsammans är vi starka![/swedish]
[Bild: Blog Action Day 2010 WATER]

Blog Action Day 2009


[english]Climate Change
There is divided opinions from well-known reseacher as well from many countryies on the reson why this climate change is comming. It spends a lot of time to deal with if this is it natural or is it the humanity that is the reason.
Is that not werry unnecessary time consuming and bad use of resources?
Is it not a fact that the humainty is responsible for a lot of not healty discharge?
In this moment the total not healty discharge rise, why?

In my world I will se country leader stand up and say: ”We was the first country in the world that really effekt the climate change in the ’right way'”. As they do with space race and armed actions.

Is profit more important than the climate?[/english][swedish]Klimatförändringen
Det är skilda uppfattningar från välkända forskare likväl som från många länder om av vilken anledning denna klimatförändring kommer. Det ägnas massor med tid på om det beror på naturliga orsaker eller om mänskligheten skulle kunna vara orsaken,
Är inte det ett väldigt slöseri med tid och resurser?
Är det inte ett faktum att mänskligheten är orsaken till en massa ohälsosamma utsläpp?
I detta nu ökar detta ohälsosamma utsläpp, varför?

I min värld skulle jag vilja se länders ledare ställa sig upp och säga: Vi var det första landet i världen som verkligen påverkade klimatförändringen i ’rätt riktning”. Som de gör med kapplöpningen i rymden och med militära aktioner.

Är profiten viktigare än klimatet?[/swedish]

Blog Action Day 2008

[english]Poverty
In Sweden we probably have another definition on poverty compare with them that really don’t have nothing.

In Sweden it shall not be possible to be real poor.

What do I then mean with poor?
You hawe no means att all.
You hawe no job.
None economic subsidy.
No place to live, not even a roof over Your head.
And – a thought paus – it is not a self choice.

You are completly dependence of alms and charity.
You live in a land ther the community / government / or corresponding do not care in them which is poor. These have to blame them self.

Who is poor?
I become a little bit thoughtful when high politician express that they certainly have theirs roots as poor labour child?
These must mean that they have no access to the welfare that more well-to-do have.
Because:
These have a roof ower their head.
These have enough food for the day.
It probably was a possibility to income work, even if it was small. And just the expression ’labour child’ made me think that at last one of the parents hade a job. And if nobody in the family have job, they have some small alms within the frame of government responsibillity or some trade union.

One that have been poor, he said, is a Swede named Johan Staël von Holstein, among other things he is a chronical for the Swedish free everyday newsletter ’metro’. I beleve that Johan Staël von Holstein not really understand what really poverty is.

What can we do about the poverty – in the world?
Human being starve to dead.
Human being use as slaves.

Can You and Me do anything?
Yes, we can! We can act on the basis of our safe base. If we not can contribute financial we can agitae, arouse public opinion.

We can also think a little bit extra when it is time for political election. What or which political party want to either care at or increase our aid to human being who die or suffer in theirs poverty.

In the break rooms it is time to not be quiet.

In the internet rooms via blogs and comments e.g. You can agitate to decrease the poverty in the world.

Is it possible to completely get rid of the poverty?
Of course! But there is strong economic interest that work against. The world leading well-to-do (the rich) will not that all people on the planet will have a job. Some unemployed quantity is good, will some mean.

In the same way, will this well-to-do discuss, against the poverty; If all people in the world would have human welfare, so will theirs profit decrease. And such a horrible thing may not, of course, happen?

The biggest threat, against increased or conserve poverty, is therefore the well-to-do (the rich). It is against these we shall agitate. It is these we will drag out in the light.

These well-to-do shall be forced to state there standpoint: I want to continue to be well-to-do (rich) at the price of that the poor people die.[/english]
[swedish]Fattigdom
Vi svenskar har sannolikt en annan definition på fattigdom än vad de har som inte har något.

I sverige ska det inte vara möjligt att vara äkta fattig.

Vad menar jag då med fattig?
Du har inga tillgångar alls.
Du har inget jobb.
Ingen ekonomisk ersättning.
Ingen bostad, inte ens tak över huvudet.
Och – en tankepaus – den är inte självvald.

Du är helt beroende av allmosor och välgörenhet.
Du lever i ett land där samhället / staten / eller motsvarande skiter i de som är fattiga. De får skylla sig själva.

Vem är fattig?
Jag blir lite fundersam när höga politiker uttrycker att de minsan har sina rötter som fattiga arbetarbarn?
De måste mena att de inte hade tillgång till den värlfärd som mer välbärgade hade.
För:
De hade tak över huvudet.
De hade mat för dagen.
Det fanns möjligheter till inkomstbringade sysselsättningen, även om den var liten. Och just benämningen ’arbetarbarn’ får mig att tänka att nog minst en föräldrarna hade jobb.
Om ingen i familjen hade jobb så hade de sannoligt någon liten ersättning inom ramen för samhällsansvaret eller via något fackförbund.

En som varit fattig, säger han, är Johan Staël von Holstein, bl.a. krönikör för Metro. Jag tror att Johan Staël von Holstein inte riktigt förstått vad fattigdom är för något.

Vad kan vi göra åt fattigdomen – i världen?
Människor svälter ihjäl.
Människor utnyttjas som slavar.

Kan du och jag göra något?
Ja, det kan vi. Vi kan agera utifrån vår trygga plattform. Kan vi inte ekonomiskt bidra så kan vi agitera.

Vi kan också fundera lite extra när det är dags för politikerval. Vilket eller vilka parti vill antingen måna om eller öka vårt bistånd till människor som dör av eller lider i sin fattigdom.

I fikarummet är det dags att inte bara tiga still.

I ’internetrummet’ via bloggar och kommentarer t.ex. kan du agitera för att minska världens fattigdom.

Går fattigdomen att få bort helt?
Självklart! Men vi har starka ekonomiska intressen som arbetar mot. Världens ledande besuttna vill inte att alla ska få jobb. En liten arbetslöshet är bra, vill några mena.

På samma vis, diskuterar dessa besuttna, gentemot fattigdom. Om alla skulle få human välfärd, så skulle deras vinster rasa. Och något sådant hemskt får ju inte hända?

Det största hotet, för ökad eller bevarad fattigdom, är alltså de besuttna. Det är dessa vi ska agitera mot. Det är dessa vi ska släpa fram i ljuset.

De ska tvingas att uttala sin ståndpunkt: Jag vill fortsätta vara besutten till priset av att de fattiga dör.[/swedish]