[english]Healthy Thursday.[/english][swedish]Hälsosam Torsdag.[/swedish]

[english]To day I made up a list over the positive and negative effects off the medical Saroten.
+ In good mood.
+ Maybe is the basic tens a little bit lower?
– More difficult to hold weight.
– The body hold more fluid.
– Munch thirstier.
– More often headache (normally I have none).
– Slow the first morning hours (normally I is alert).
– All my other symptoms are the same.
– An additional chemical in the body.

This scales slam in the table on the negative side. Add then that I’m not sure if the two positive items maybe can depend on the fact that I have start a stress managing education and is a good student.
I have 3 weeks left of the time I decide for this ’test’.

After my breakfast I take a walk. Before lunch (salad) a 22min of relax.

Spend some time in front of the computer and my digital pictures. I have diced to make a DVD to my parents. I had a lot of pictures they newer had seen.

Then my wife came home from her job. And she wants to look at the pictures she will chose for her photo book, on my computer. 🙁

Next mission for the day was to go to a commission as host for a gymnastic group of seniors arranged by our Swedish idealistic union Friskis&Svettis.
It was nice. A tempo there all get time to manage the different movements.

And I made a short visit in the food store on my way back home. I needed some vegetables. And I by no candy!

Back home I ease my hunger with some buckwheat porridge, porridge banana and rice drink. That’s my dinner.
[/english]
[swedish]Idag gjorde jag upp en lista över positiva och negativa effekter av läkemedlet Saroten.
+ Är lugnare.
+ Kanske mindre grundspänning?
– Går lättare upp i vikt. Svårt att hålla vikten.
– Samlar på mig vätska.
– Törstigare.
– Oftare huvudvärk (normalt har jag ingen).
– Slö de första morgontimmarna (är normalt pigg).
– Alla mina andra symtom är oförändrade.
– Ytterligare en kemikalie i kroppen.

Den här balansvågens negativa sida smäller i bordet. Ta sedan i beräknande att jag är osäker på varifrån de positiva effekterna kan komma. De kan bero på att jag faktiskt är en duktig elev i stresshanteringsutbildningen.
Jag har tre veckor till kvar av min prövotid.

Efter dagens frukost företog jag mig en promenad. Och före salladslunchen 22min avslappning.

Tillbringade lite tid framför datorn och mina digitala bilder. Har bestämt mig för att bränna en DVD till mina föräldrar. Jag har en hel del bilder de aldrig har sett.

Och så kom frugan hem från sitt jobb. Hon ville titta på de bilder hon valt ut för sin fotobok, på min dator. 🙁

Dagens nästa uppdrag var att vara värd för en Seniorjympa i Friskis&Svettis. Det var trevligt. Ett tempo där alla fick tid att hinna med och behärska de olika rörelserna.

Och jag gjorde ett kort besök in till mataffären. Jag behövde lite grönsaker. Och jag köpte inget godis!

Väl hemma stillade jag min hunger med lite bovetegröt, mosad banan och risdryck. Det var min middag.[/swedish]

[english]Better Monday.[/english][swedish]Bättre måndag.[/swedish]

[english]Today I can say that I have de feeling that I feel better.

Walk
I start, the day, with a walk. I prefer to walk on flat land. I have notice that I rapidly get bad if I walk in ground there it is more up and down. I’m not sure about what that can depend on? I’m in good shape, in the meaning of good condition. It’s enough to take a ride in an elevator.

Relax
I’m a very good student. I do my homework. I think I reach the relax state more easy now. And the feeling afterwards is wellbeing, until I raise. But no hard feelings. It gets better in small steps.

Blog Development
After my, ordinary but not like the other, salad I get to the computer and start to fix with some smaller problem and some new thoughts about how to develop my blog page. I’m having start looking at to add a extra row on the blog, with tabs. But I more use this tabs as links to my other web sites. I done this on my local develop environment. And when it all seems to work well I transfer it to my real blog.

Gymnastics (healthy exercise)
This day was my first day as a functionary, this year, in the Swedish Friskis&Svettis. And we call it to be a host, in Swedish sense this mean that both men and woman can have this commission. It is a starter group. All the movements are a little bit moor easy compare with groups like Basis. There is also middle and more intensive groups. I have a functionary commission (host) on Thursday also. In a group called Senior. These groups have an intensity that fit my capacity.

Supermarket
After the physical training the next mission was to deal with some food shopping. There were a lot of ingredients that I need for my salads. At the end I felt that this was to much. My energy rapidly drains. It was with a effort that I take me and the car back home.

Candy
I’m not sure what it’s depending on but I came home with some candy? I blame it on a ham in my salad the previous days. I suspect it was prepare with glucose (sugar) and that fact stimulate the sugar level in a bad direction. It starts a chemical need for sugar. I called it trigger food. It is food with a high level of fast carbohydrate (fast sugar). This trigger food, trigger me to eat more than I need. So now I have to deal with a mental problem – stop the bad eating behaviour, before it’s affix, again.

I end the day with some more blog development[/english]
[swedish]Idag kan jag säga att jag har känslan av att känna mig bättre.

Promenad
Jag startade dagen med en promenad. Jag föredrar att gå på slättland. jag har noterat att jag snabbt blir sämre om jag väljer promenadvägar som har mer upp och nedför. Jag är inte säker på vad det kan bero på. Jag är i god form, i mening att ha kondition. Det räcker att jag tar en tur i en hiss.

Avslappning
Jag är en duktig elev. Jag gör mina läxor. Jag tycker att jag når det där avslappningstillståndet lättare nu. Och känslan efteråt är välbefinnande, tills jag reser mig upp. Men inga sura miner. Det blir bättre, lite i taget.

Bloggutveckling
Efter min, vanliga men inte lik de andra, salladerna satta jag mig vid datorn och började fixa med några småproblem och några nya tankar om hur jag vill utveckla min blogg. Jag har börjat kika på att lägga till en extra rad med s.k. flikar. Men jag kommer att använda dem mer som länkar till mina andra internetsidor. Det här utvecklingsarbetet gör jag på min lokala dator. Och när allt verkar fungera för jag över det till den riktiga bloggen.

Jympa
Den här dagen var min första som funktionär, detta året, i Friskis&Svettis. Jag är s.k. Värd. Det är en Startjympa. Alla rörelser är lite förenklade jämfört med t.ex. Basjympan. Vi har ju också intensiteterna medel och de som är lite mer intensiva. Jag är Värd på torsdagar också. Det ör en Seniorjympa. Dessa grupper har en intensitet som passar min kapacitet.

Affären
Efter den fysiska träningen var nästa uppdrag att ta tag i handlandet av mat. Det behövs en hel del ingredienser till mina sallader. Mot slutet kände jag att det var för mycket. Energin rann ur mig. Det var med en ansträngning jag fick hem mig själv och bilen.

Godis
Jag vet inte vad det beror på men jag kom hem med lite godis? Jag skyller det på skinkan jag haft i min sallad de senaste dagarna. Jag misstänker att den var preparerad med glukos (socker) och att det faktiskt stimulerar sockernivån i en dålig riktning. Det startar upp ett sockerbehov. Jag kallar det för triggermat. Det är mat med snabba kolhydrater (snabbt socker). Den här triggermaten, får mig att äta mer än vad jag behöver. Så nu måste jag ta tag i ett mentalt problem – stoppa det dåliga ätbeteendet, innan det får fäste, igen.

Jag avslutade dagen med lite mer bloggutvecklande.[/swedish]

[english]Gymnastic Saturday.[/english][swedish]Jympalördag.[/swedish]

[english]I have huge problems with my body. And I am sure it depends on the medical Saroten. I give it 4 weeks.

Gymnastic
The whole day I gather power, force… however… in the am at three a clock the gymnastic starts. Because of the cold I haven’t move my body in gymnastic way for a while. And now I furthermore was affected by medical stuff that slow me down, in some way.
The ’Friskis&Svettis’ (Swedish. In English it would be: ’Healthy&Sweaty’) is in Sweden a very big idealistic (non-profit) organization. Spread all over the country and i some other countries. The leaders are very well educated. And the gymnastics can be choosing after different skills. I’m a gymnastic F&S leader my self. That gives me an advantage. It is more easy for me to adapt the movements so it fit my, for now, immobile body. I move my self like a refrigerator.

I survive. I could walk home by my self.

Turtle Cartoon
In my plan this day I have in mind that I should make a little cute digital cartoon of a turtle. I went to my computer. Put my bottom in my office chair. Start up the graphic application. And I could not do anything? My arms feel very heavy. So I have to leave and do something else. Just walk around, in the flat, drink some coffee, rest in the bed, sit on a chair in the kitchen, walk around in the flat some more. After some time I went back to my office chair in front of my computer and now I get in progress. But it was tough. I have to take several breaks. Now it is ready. See if you can find it at the website: http://GNYu.ngn.nu (all in Swedish).[/english]
[swedish]Jag har massiva problem med min kropp. Och jag är säker på att det beror på läkemedlet Saroten. Jag ger det 4 veckor.

Jympa
Under hela dagen samlade jag energi, kraft… hur som helst… klockan 15:00 startar jympan. På grund av förkylningen hade jag inte rört min kropp på något gymnastiskt vis på ett tag. Och nu var jag dessutom påverkad av läkemedel som liksom bromsade upp kroppen.
Friskis&Svettis är i Sverige en väldigt stor ideell förening. Spridd i hela Sverige och i en del andra länder. Ledarna är välutbildade. Och jymporna kan väljas efter vad man klarar av. Jag är själv jympaledare. Det ger mig en fördel. Det är enklare för mig att anpassa rörelserna så att de passar min, just nu, nästintill orörliga kropp. Jag rör mig som ett kylskåp.

Jag överlevde. Jag kunde gå hem alldeles av mig själv.

Sköldpaddsteckning
I dagens plan hade jag i tankarna att jag skulle fixa till en söt liten digitalt tecknad sköldpadda. Jag gick till min dator och satte mig i min kontorsstol. Startade ritprogrammet. Och jag kunde inte göra någonting? Mina armar kändes väldigt tunga. Så det var bara att lämna det hela och göra något annat. Jag gick omkring, i lägenheten, drack kaffe, vilade i sängen, satte mig på en stol i köket, vandrade runt i lägenheten lite mer. Efter ett tag gick jag tillbaka till kontorsstolen framför min dator och nu kom jag igång. Men det var tufft. Jag fick ta paus flera gånger. Nu är det klart. Se om du kan hitta den, på hemsidan: http://GNYu.ngn.nu.[/swedish]