Märklig Torsdag

Märklig dag. Fixade lite med en ny idé jag har om hur en ’grej’ kan hanteras här på bloggen. Ren sysselsättningsterapi. Sannolikheten att det blir något färdigt är minimal. Men processen i arbetet stimulerar mig. Är inte så ’värkfixerad’ idag.

Socialstyrelsen
Ringde en Byrådirektör på Socialstyrelsen som ville prata med mig? Dennes telefon var tydligen knas så jag ska bli uppringd i morgon förmiddag.

Det handlar om en text jag skickade till dem som bottnar i min systers självmord och tid inom den öppna psykiatrivården i Trollhättan. Ja hanteringen av det hela.

Den utredning (Lex Maria) som gjordes och som jag läst är tydligen en uppmaning, riktad mot just NU-sjukvårdens psykiatri i allmänhet och öppenvårdens tillkortakommande i synnerhet. Så uppfattade jag inte skriften först, men efter det korta samtalet med Byrådirektören har jag förstått att det kanske är så. Undrar om tjänstepersonerna inom psykiatriledningen har fattat det också?

Jag undrar ju nu givetvis. Hur många sådana här ’skarpa’ uppmaningar har de fått från Socialstyrelsen?
Med tanke på vissa höga tjänstepersoners agerande så ställer jag mig tveksam till om det verkligen har fattat allvaret?
Men inte tycker jag att texten är så ’skarp’?

Här återger jag den del av utredningen som ska utgöra denna ’uppmaning’:

Bedömning
Socialstyrelsen kan konstatera att den utredning, som föregått den aktuella anmälan och som redogjorts för till Socialstyrelsen är i enlighet med givna föreskrifter och tillräcklig för att ligga till grund för Socialstyrelsens bedömning av händelsen.Enligt 2 kap. 5§ lagen (1 998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område bär den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvar för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.För att ytterligare öka kunskapen om självmordsnära patienter och patienter med missbruk/beroendeproblematik hänvisar Socialstyrelsen till följande kunskapskällor,

Vård av självmordsnära patienter — en kunskapsöversikt, Socialstyrelsen rapport, Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria, förslag till nationellt program för suicidprevention och Nationella riktlinjer för missbruks/beroendevård. Dessa rapporter finns att hämta och beställa på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

Vidare hänvisas till Självmordspreventiva strategier och åtgärdsförslag, en kunskapssammanställning gjord för Socialstyrelsen, av NASP. Denna rapport finns att hämta på vidstående hemsida http:/fki.se/suicide

Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt, Vård av självmordsnära patienter, framgår bland annat följande,

att förutsäga självmord är en vansklig uppgift, men ett strukturerat och omsorgsfullt tillvägagångssätt kan göra prediktionen säkrare.

Såsom Socialstyrelsen framfört i tidigare ärenden kan olika skattningar vara till hjälp för att öka precisionen vid bedömningen av självmordsrisk. Det kan även vara ett stöd för att skapa en mer konsekvent riskbedömning av patienter med självmordsrisk och för att kunna följa patientens tillstånd. Speciellt vid upprepade bedömningar och av olika personer.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, framgår att olika områden skall omfattas. Enligt 4 kapitlet 1 § skall ledningssystemet säkerställa att det finns rutiner så att

patient och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte finns hinder mot detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Socialstyrelsen vill framhålla vikten av att verksamhetschefen utarbetar rutiner i enlighet med ovan.

Frånsett ovanstående påpekanden är det Socialstyrelsens bedömning att patienten fått en god och omsorgsfull vård, trots den tragiska utgången.

Socialstyrelsen finner inte skäl att kritisera verksamheten eller någon bland hälso- och sjukvårdspersonalen med anledning av den anmälda händelsen.

Beslut
Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan.

Beslutet kommer att registreras i Socialstyrelsens RiskDataBas.
Socialstyrelsen registrerar dessutom uppgifter från anmälningar enligt Lex Maria angående självmord. Syftet med registreringen är att Socialstyrelsen skall sammanställa och analysera uppgifterna. Slutsatser från materialet skall därefter kunna användas i förebyggande syfte inom hälso- och sjukvården.

Du som anmälningsansvarig påminns om skyldigheten, i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005 :28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, att informera närstående om Socialstyrelsens beslut. Därutöver förutsätter Socialstyrelsen att berörd personal informeras om Socialstyrelsens beslut.
etc ….

Tycker det där är ganska ‘lamt’. Men jag noterar nu följande citat: ”Såsom Socialstyrelsen framfört i tidigare ärenden”. Ska man tolka det där som att de skickat information tidigare som inte hörsammats? Och: ”Socialstyrelsen vill framhålla vikten av att verksamhetschefen utarbetar rutiner i enlighet med ovan”. Vad väntar de på?
Efter morgondagens (fredag förmiddag) telefonsamtal kommer jag att lägga det här bakom mig.

Kuratorbesök
Ska bara nämna att jag varit hos kuratorn idag och fått vädrat ut en del om ovanstående och om stresshanteringsutbildning. Den är inte berömd för sin pedagogiska ansatts om man så säger. Vi, kuratorn och jag, ska grotta ned oss mer i hur man kan påverka sin tankar i en mer konstruktiv riktning. Jag tycker det här är spännande och utvecklande.

Jympainsats
Höll jag på att missa idag? Hjärnkontoret hade fått för sig att det var 18:00 som gällde. Det var det inte. Jag skulle ju vara där 16:30 och jympan börjar 17:00. Efter lite förnuftigt planerande och antistresstänk var jag där och på gott humör klockan precis innan 17:00.

Framtidsplanering
Hustrun och jag diskuterade vilken strategi som ska tas till inför det än så länge hypotetiska besöket till Spine Center i Göteborg. Det gäller att förbereda sig så det inte blir pannkaka av det hela.


Andra bloggar om: , , , , , ,


2 svar på ”Märklig Torsdag

    • Det är lugnt. Jag valde ju att inte orda om det. Nu är det lite mer distans. och då är det mer OK att lyfta fram en del. Men det är klart. Det ’kommer ju upp’ en del när det kommer påminnelser i form av utredningar och klantiga debattartiklar av höga psykiatritjänsteperoner.

      Tack för omtanken. Kramar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *